שאלה:

האם יש להקפיד על עשרה מתפללים לפני תפילת העמידה, שיגיעו ביחד לתפילה?

תשובה:

הכלל הוא שלכל דבר שבקדושה צריך עשרה. ברם אם ישנם בבית הכנסת עשרה אנשים, ורק שישה מתוכם הגיעו לתפילת העמידה ביחד, הם יכולים להתפלל עמידה, ונחשבת תפילתם כתפילת ציבור. (רמב"ם ,תפילה ח' ד')(שו"ע סט)(ילק"י תפילה קמה)