שאלה:
השאלתי טפלה (מערבל בטון)
לשכן ונהרס אצלו
כנראה שהוא לא פשע בה וזה נהרס מחמת שימוש אולם הוא נפל בשעת השימוש ואז נשבר גלגל שיניים.
האם הוא פטור ?

תשובה:
בגמרא מובא ששואל פטור במקרה של מתה מחמת מלאכה. הראשונים דנים בתנאי פטור זה שהלא שואל חייב באונסים כגון שמתה הבהמה או נגנבה או חפץ שנשבר. הרמב"ם פוסק שהוא פטור דוקא כשמתה בזמן המלאכה עצמה ולא לפני זה או אחר כך. הטעם העיקרי שמובא בראשונים, שהמשאיל על דעת כן נתן לו שיעשה מלאכה זו ולכן אם מתה מחמת מלאכה אין לשואל אחריות לזה, אבל בכל מקרה אחר יהיה אחראי. מרן השו"ע פוסק ( חושן משפט סימן שמ) שפטור זה דוקא במקרה שהשואל לא שינה כלום מהמלאכה ששאל בשבילה את הבהמה. אבל אם שינה אפילו למלאכה קלה ממנה יהיה חייב.
בנוגע לטפלה, אם השואל נהג כרגיל ולא שינה כלום בעבודה עם המכשיר הוא פטור מלשלם על קלקול המכונה, אולם כיוון שכאן במכונה נפלה לו בשעת העבודה, אפילו שמכונות כעין אלו נוהגות ליפול מידי פעם אבל המשאיל לא השאיל לשואל המכונה כדי שיפילה, ולכן השואל חייב בתשלום הנזק. הנזק הינו הפרש השווי בין המכשיר כשהיה עובד לבין המצב הנוכחי. מכיוון שקשה לדייק מה שיעור זה מציע להגיע לפשרה מוסכמת על שני הצדדים.